شكر ك سرانجام در كتابخانه ای نام نویسی كردم ك "فلاسفه ی بزرگ" را داشت. امروز گرفتمش. اما در این مدت، این كتاب را از نظر گذراندم؛

زمینه انقلاب مشروطیت ایران (سه خطابه)
سیدحسن تقی زاده
چاپ دوم، انتشارات گام، پاییز 36

كتاب، چاپ سال 36 است و چاپ تمیز و موجهی دارد. ضمن این ك طرح جلد نارنجی رنگش با ذهنیت من از دنیای سیاه و سفید آن سالها متفاوت است! كتاب مشتمل بر 4 بخش است ك 3 بخش آن، خطابه ها در 3 جلسه است و بخش چهارم، ب خواهش ناشر و برای تكمیل خطابه ها و درج پاسخ برخی سوالها ذكر شده. نویسنده و یا بهتر است بگوییم خطابه كننده، خود از دست اندركاران مشروطیت و از نمایندگان دوره ی نخست مجلس شورای ملی و وكیل بازاریان تبریز بوده است. این كتاب را باید در سلسله مباحث و مطالعات حوزه مشروطیت ارزیابی كرد و جز این، فقط میتوان ب نكاتی از آن اشاره كرد ك در پی میآید؛
-  تقی زاده در جای جای خطابه ی دوم از مجاهدتها و پایمردیهای مشروطه خواهان در برابر دسیسه ها و تهدیدها و مشكلات متعدد، برای حفظ نام مشروطه و محتوای آن یاد میكند ك باید گفت مشروطه سخت ب دست آمده است.
-  تقی زاده با اشاره ب خطاهای راه و روش برخی (و شاید بسیاری) از مشروطه خواهان در مواجهه با مخالفان و دستگاه سلطنت، میگوید: "(جدای از حادثه بمب انداختن ب شاه) تندی افراطی بعضی جرائد ملی و عدم رعایت ادب لازم هم او (محمدعلی شاه) را سخت برآشفته نمود، ظاهرا اگر مدارای بیشتری با او میشد، امكان سازش منتفی نبود..." (ص 56)
-  تقی زاده در این كتاب بارها –كم و بیش- آثار كسروی در حوزه ی مشروطه را ب باد انتقاد میگیرد اگر چ چند بار نیز از آثار وی ب عنوان مهمترین و بهترین آثار این حوزه یاد مینماید. یكی از اظهار نظرهای تقی زاده در مورد كسروی؛ "خطاهای آن مرحوم خارج از حساب است و جز وقوع فلان حادثه در فلان روز و ماه، دیگر كمتر مطلبی در كتاب او دارای صحت و كمتر تفسیری موافق عقل است". (ص 57)
-  در این كتاب بارها ب صراحت ب نقش استعماری روسیه و ضدیت ایشان با منافع ایران و ایرانی پرداخته شده: "روسها مانع هر قدم اصلاحی و ترقی مدنی در ایران میشدند..." (ص 29) "...روسیه كه نسبت به ایران بزرگترین قدرت جبار بود..." (ص 41)
-  تقی زاده انقلاب 1917 روسیه و روی كار آمدن حكومت كمونیستی را رهاننده ی تمامیت ارضی ایران از چنگال دولت استعمارگر روسیه میداند.
-  تقی زاده در این كتاب چند بار از توهم توطئه ی ایرانیها یاد كرده و از آن انتقاد نموده است.


تاریخ : پنجشنبه 16 دی 1395 | 01:29 ق.ظ | نویسنده : سروش | نظرات


  • paper | buy Reportazh | مقاله های مد پیکس
  • بک لینک انبوه | فروش آگهی رپورتاژ